Andre kilder

ForsideAndre kilder

Andre kilder

Der findes mange digitale kilder til viden om byggeri. Her linker vi til en række hjemmesider, som indeholder materiale, der kan være relevant, når man skal renovere bygninger. Nogle vedrører byggeteknik, mens andre handler om arkitektur og stilhistorie.

Aalborg Kommune: Stilblade - Etagehuse
Indeholder beskrivelser af udvalgte, ældre ejendomme i kommunen.

Aarhus Kommune: Kommuneatlas
Indeholder eksempler på byggestile i kommunen.

Arkitekten: Arkitekten
Fagblad, der informerer om design, arkitektur, byggeteknik og materialer. Udvalgte artikler om etagebyggeri fra tidligere numre findes i Dansk Byggeskiks bibliotek. 

Arkitektskolen Aarhus: Skolens bibliotek
Litteratur om især arkitektur og stilarter. Adgang kræver oprettelse som låner.

BYG-ERFA: Erfaringsblade
Tidligere gældende erfaringsblade vises i oversigten ved at skyde knappen under søgefeltet fra 'gældende' til 'annullerede'. Er man ikke abonnent på Byg-Erfa kan bladene rekvireres mod betaling. Et mindre udvalg af annullerede erfaringsblade er stillet gratis til rådighed i biblioteket på danskbyggeskik.dk.

Betonelement-Foreningen (BEF): Publikationer
Alle til gratis download.

BUILD, Aalborg Universitet (tidligere Statens Byggeforskningsinstitut): Forskning og anvisninger
SBi's publikationer af ældre dato er i vid udstrækning udsolgt. Et udvalg af sådanne findes i Dansk Byggeskiks bibliotek.

Byggeskadefonden – almene boligbyggerier: Guide til kvalitet ved bygningsrenovering
Indeholder råd om renovering af boligbebyggelser.

Byggeskadefonden – bygningsfonyelse: Erfaringer og byggeteknisk viden
Indeholder råd om renovering af ældre ejendomme.

Byggefilm: byggefilm.dk
Filmportal med en lang række kortfilm, der skal fremme forståelsen for og anvendelsen af traditionelle og klassiske håndværksteknikker, -metoder og materialer ved vedligeholdelse og renovering af den ældre bygningsmasse. 

Bygningsreglement og anvisninger: Bygningsreglementet.dk
Indeholder gældende samt samtlige udgaver af bygningsreglement (BR) fra 1961 og frem. Et udvalg af tilknyttede cirkulærer/skrivelser indgår i biblioteket på danskbyggeskik.dk.

Center for Bygningsbevaring - Raadvad: Artikler, bøger mv.
Indeholder information om renovering og restaurering med hovedvægt på i hovedsagen traditionel håndværksmæssig udførelse og dermed også oprindelig anvendt byggeteknik.

Danmarks Tekniske Informationscenter, DTIC: DTU’s Bibliotek
I 1943 oprettedes Denmarks Tekniske Bibliotek – i dag DTIC – med en grundstamme af ældre byggeteknisk litteratur bestående af samlingerne fra Teknisk Bibliotek og Industriforeningens Bibliotek. I Dansk Byggeskiks bibliotek findes et relevant udpluk fra disse to samlinger, samt en trykt oversigt (1923) over indholdet af Industriforeningens Bibliotek – en tilsvarende findes ikke for Teknisk Bibliotek.
Udlån sker efter bestilling, også via lokale folkebiblioteker. Litteratur trykt før 1968 er på lukket magasin, men kan også rekvireres.
Elektronisk tilgængeligt materiale er begrænset til abonnenter; det er desuden af nyere dato og i almindelighed uden relevans i denne sammenhæng.

Danske Bygningsmodeller: danskebygningsmodeller.dk
Indeholder 3D-modeller af de samme 5 grundtyper af etagebyggerier som danskbyggekik.dk. For hver grundtype findes desuden 10-15 3D-modeller af sammenbygningsdetaljer – i en række tilfælde både som originale og ændrede (reparerede, isolerede osv.).

Danske tegl (tidligere Kalk- og Teglværksforeningen): Mur og tag
Danske Tegl (tidligere Kalk- og Teglværksforeningen af 1893) har i samarbejde med Dansk Beton Industriforenings Blokfraktion (BIB) og H+H Danmark udarbejdet ca. 800 tegninger af typiske mur- og tagdetaljer.

Dansk Standard: ds.dk
Dansk Byggeskiks bibliotek indeholder et flertal af relevante normer (tidligere DIF's Normer) og standarder som ikke længere er gældende.

Dansk Selskab for Bygningsstatik: dsby.dk
Dansk Byggeskiks bibliotek indeholder et udvalg af relevante artikler/afhandlinger.

Det Kongelige Akademi – Arkitektur, Design, Konservering (tidligere Kunstakademiets Arkitektskole: Skolens bibliotek
Arkitektur og -historie er rigt repræsenteret, men ikke nogen særlig (stor) samling af ældre byggeteknisk litteratur og ikke digitalt.

Det Kongelige Biblioteks kortsamling: Kortsamlingen
Samlingen indeholder den største samlede dokumentation af dansk kartografi og kortproduktion, og den er samtidig en af Nordeuropas største samlinger af kort. 

DTU: Historie- og samlingsdatabase
I databasen er det især ”Byggematerialer”, som er af interesse: Af de 286 artefakter om emnet er de 280 materialeprøver indsamlet af prof. E. Suenson gennem hans virke ved Polyteknisk Læreanstalt (i dag DTU), d.v.s. i første halvdel af 1900-tallet. Hver af prøverne kan henføres til omtale i Suensons lærebøger, der findes tilgængelige i Dansk Byggeskiks bibliotek.

DTU.BYG, Institut for Byggeri og Anlæg: Publikationer
Her findes en del rapporter m.m. fra 1960 og frem, udgivet i regi af de mange tidligere institutioner, som i dag er samlet i DTU.BYG.

Geodatastyrelsen: Matriklen
Indeholder matrikeloplysninger/-register og Ejendomsdataprogrammet.

Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland): Borearkivet
Indeholder op mod en kvart million boreprøver, og er nyttige for enkel og oversigtlig søgning om bund- og dermed funderingsforhold.

Grundejernes Investeringsfond: Byggeteknisk viden
Publikationer om primært anbefalelsesværdige renoveringsmetoder, samt en vis grad af information om oprindelig anvendt teknik.

Historiske huse: Stilguide
Stilguiden er en hjælp til at forstå den særlige æstetik og de historiske forudsætninger, der har præget byens og landskabets bygningskultur.

Ingeniørens digitale arkiv: Kulturarven
’Ingeniørernes kulturarv’ indeholder 310.000 siders teknologi- og samfundshistorie. Ti gamle ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2005, er blevet digitaliseret og er frit tilgængelige.

Københavns Kommune: Bevaring og ombygning
Siden giver adgang til/indeholder forskellige informationer i relation til byens fysiske miljøer og retningslinjer for istandsættelse af byens bevaringsværdige bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen: Information om vedligeholdelse og istandsættelse
Er en række informationsblade om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes på en hensigtsmæssig måde. Informationsbladene blev første gang udgivet i 1980'erne som vejledning og inspiration til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt til arkitekter og håndværkere, der arbejder med ældre huse.

Træinformation - tidligere Træbranchens oplysningsråd (TOP): Publikationer
Gældende træhåndbøger og udgåede publikationer er tilgængelige online for medlemmer.

Viden om vinduer: vinduesvidesystem.dk
Erfaringsopsamling om gamle og nyere vinduer, materialer, istandsættelse og udførelsesmetoder.​