Andre kilder

ForsideAndre kilder

Andre kilder

Der findes mange digitale kilder, der handler om byggeri, men de allerfleste er ikke relevante i forhold til danskbyggeskik.dk. Der er således meget få af de eksisterende hjemmesider, der indeholder oplysninger eller materiale i øvrigt om ældre eller ikke (dags)aktuel byggeteknik - og især ikke i digital form.

De efterfølgende links er udvalgt efter deres direkte relevans vedr. byggeteknik eller som supplerende vedr. arkitektur/stilhistorie.

Aalborg Kommune: Stilblade - Etagehuse
Indeholder beskrivelser af typiske eksempler i kommunen.

Aarhus Kommune: Kommuneatlas
Indeholder beskrivelse af få, men kendte bygninger som eksempler på stilarter.

Arkitekten: Arkitekten
Fagblad, der informerer om design, arkitektur, byggeteknik og materialer. Udvalgte artikler om etagebyggeri fra tidligere numre findes i Dansk Byggeskiks bibliotek. Fra januar 2017 er udgivelsen af fagbladet overgået til Akademisk Arkitektforening, der arbejder på at digitale hele bagkataloget.

Arkitektskolen Aarhus: Skolens bibliotek
Litteratur/materiale om arkitektur og stilarter, men ikke meget om ældre byggeteknik. Adgang kræver oprettelse som låner.

BYG-ERFA: Erfaringsblade
Tidligere gældende blade vises i oversigten ved at afkrydse i checkboksen "Annulleret". Er man ikke abonnent på Byg-Erfa kan bladene rekvireres mod betaling. Et mindre, relevant udvalg af sådanne annullerede blade er dog stillet gratis til rådighed i biblioteket.

Betonelement-Foreningen (BEF): Publikationer
Alle til gratis download/benyttelse.

Bips (Molio): BPS-publikationer om renovering
Er ikke alment tilgængelig digitalt - heller ikke hvad angår tidligere gældende.

BvB - Byggeskadefonden vedrørende Byfornyelse: Erfaringer og byggeteknisk viden
Indeholder især råd og vejledning om renoveringsarbejder, herunder i en vis grad oplysninger om oprindelig anvendt byggeteknik.

Byggefilm: byggefilm.dk
Filmportal med en lang række kortfilm, der skal fremme forståelsen for og anvendelsen af traditionelle og klassiske håndværksteknikker, -metoder og materialer ved vedligeholdelse og renovering af den ældre bygningsmasse. Portalen indeholder mere end 50 film og udvides løbende med nye.

Bygningskultur Danmark: Stilguide for by- og etagehuse
Stilguiden er en hjælp til at forstå den særlige æstetik og de historiske forudsætninger, der har præget byens og landskabets bygningskultur.

Bygningsreglement og anvisninger: Bygningsreglementet.dk og Anvisninger.dk
Indeholder gældende samt samtlige udgaver af bygningsreglement (BR) fra 1961 og frem (et relevant udvalg af tilknyttede cirkulærer/skrivelser indgår i biblioteket på danskbyggeskik.dk) henholdsvis oversigt over anvisninger tilknyttet det aktuelle BR, og også en del tidligere gældende; men er ikke gratis tilgængeligt.

Center for Bygningsbevaring - Raadvad: Artikler, bøger mv.
Indeholder information om renovering og restaurering med hovedvægt på i hovedsagen traditionel håndværksmæssig udførelse og dermed også oprindelig anvendt byggeteknik.

Danmarks Tekniske Informationscenter, DTIC: DTU’s Bibliotek
I 1943 oprettedes Denmarks Tekniske Bibliotek – i dag DTIC – med en grundstamme af ældre byggeteknisk litteratur bestående af samlingerne fra Teknisk Bibliotek og Industriforeningens Bibliotek. I Dansk Byggeskiks bibliotek findes et relevant udpluk fra disse to samlinger, samt en trykt oversigt (1923) over indholdet af Industriforeningens Bibliotek – en tilsvarende findes ikke for Teknisk Bibliotek.
Udlån sker efter bestilling, også via lokale folkebiblioteker. Litteratur trykt før 1968 er på lukket magasin, men kan også rekvireres.
Elektronisk tilgængeligt materiale er begrænset til abonnenter; det er desuden af nyere dato og i almindelighed uden relevans i denne sammenhæng.

Danske Bygningsmodeller: danskebygningsmodeller.dk
Indeholder 3D-modeller af de samme 5 grundtyper af etagebyggerier som danskbyggekik.dk. For hver grundtype findes desuden 10-15 3D-modeller af sammenbygningsdetaljer – i en række tilfælde både som originale og ændrede (reparerede, isolerede osv.).

Dansk Standard: ds.dk
Dansk Byggeskiks bibliotek indeholder et flertal af relevante normer (tidligere DIF's Normer) og standarder som ikke længere er gældende.

Dansk Selskab for Bygningsstatik: dsby.dk
Dansk Byggeskiks bibliotek indeholder et udvalg af relevante artikler/afhandlinger.

Det Kongelige Biblioteks kortsamling: Danmark før og nu
Adgang til historiske kort fra 3 tidsrum inden for perioden 1842-2001, samt nutidige kort. Der er tale om et udvalg af topografiske kort fra Kort & Matrikelstyrelsen (nu Geodatastyrelsen) med information om terræn, bebyggelse mv., og som stilles frit til rådighed. Er nyttig for enkel og oversigtlig søgning om bund- og dermed funderingsforhold – i sammenhæng med Borearkivet (se Geus).

DTU: Historie- og samlingsdatabase
I databasen er det især ”Byggematerialer”, som er af interesse: Af de 286 artefakter om emnet er de 280 materialeprøver indsamlet af prof. E. Suenson gennem hans virke ved Polyteknisk Læreanstalt (i dag DTU), d.v.s. i første halvdel af 1900-tallet. Hver af prøverne kan henføres til omtale i Suensons lærebøger, der findes tilgængelige i Dansk Byggeskiks bibliotek.

DTU.BYG, Institut for Byggeri og Anlæg: Publikationer
Her findes en del rapporter m.m. fra 1960 og frem, udgivet i regi af de mange tidligere institutioner, som i dag er samlet i DTU.BYG.

Geodatastyrelsen: Matriklen
Indeholder matrikeloplysninger/-register og Ejendomsdataprogrammet.

Geus (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland): Borearkivet
Indeholder op mod en kvart million boreprøver, og er nyttige for enkel og oversigtlig søgning om bund- og dermed funderingsforhold.

Grundejernes Investeringsfond: Byggeteknisk viden
Publikationer om primært anbefalelsesværdige renoveringsmetoder, samt en vis grad af information om oprindelig anvendt teknik.

Håndbog for Bygningsindustrien: Artikelarkiv
Her findes et udvalg af artikler fra de seneste årtier. Relevante artikler af ældre dato findes i Dansk Byggeskiks bibliotek. På siden <a href=”http://www.hfb.dk/opslagsstof/gamle-varenavne”>Gamle varenavne</a> findes en oversigt over håndbogens annoncer for forekommende produkter gennem tiden. Kopier af annoncer kan rekvireres mod betaling.

Ingeniørens digitale arkiv: Kulturarven
’Ingeniørernes kulturarv’ indeholder 310.000 siders teknologi- og samfundshistorie. Ti gamle ingeniørtidsskrifter, der udkom i årene 1892 til og med 2005, er blevet digitaliseret og er frit tilgængelige.

Kalk- og Teglværksforeningen: Mur-Tag
Samling af tidligere udsendte publikationer fra div. institutioner og fabrikanter med relationer til tegl- og mørtelindustrien, murerfaget m.v. til gratis brug - men ikke alle med direkte relevans i forbindelse med tidligere bygningers konstruktions- og materialevalg.

Kunstakademiets Arkitektskole: Skolens bibliotek
Arkitektur og -historie er rigt repræsenteret, men ikke nogen særlig (stor) samling af ældre byggeteknisk litteratur og ikke digitalt.

Københavns Kommune: Bevaring og ombygning
Siden giver adgang til/indeholder forskellige informationer i relation til byens fysiske miljøer og retningslinjer for istandsættelse af byens bevaringsværdige bygninger.

Slots- og Kulturstyrelsen: Information om bygningsbevaring
Er en række informationsblade om hvordan fredede og bevaringsværdige bygninger kan vedligeholdes og istandsættes på en hensigtsmæssig måde. Informationsbladene blev første gang udgivet i 1980'erne som vejledning og inspiration til ejere af fredede og bevaringsværdige bygninger samt til arkitekter og håndværkere, der arbejder med ældre huse.

Statens Byggeforskningsinstitut | Aalborg Universitet: Forskning, anvisninger mv.
SBi's publikationer af ældre dato er i vid udstrækning udsolgt. Et relevant udvalg af sådanne findes i Dansk Byggeskiks bibliotek.

Træinformation - tidligere Træbranchens oplysningsråd (TOP): Online-anvisninger
Et mindre udvalg af ældre, uaktuelle eller ikke længere gældende håndbøger tilgængelige online for medlemmer.

Viden om vinduer: viden-om-vinduer.dk
Erfaringsopsamling om gamle og nyere vinduer, materialer, istandsættelse og udførelsesmetoder.​